skip to Main Content

ANUNȚ

Consiliul de administrație al Grădiniței Heidi, cu sediul în Braşov, Str Apulum nr 3, anunță organizarea alături de Școala Primară Liberă Waldorf Sophia – unitate centru de concurs, cu sediul în Brașov, str. Păltiniș nr.6, tel. 0727 780 455 a concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:

1. EDUCATOR/ INSTITUTOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR/ PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎN LIMBA ROMÂNĂ, ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ WALDORF, VIABILITATE 01.04.2021 – 31.08.2025): 2 POSTURI
2. EDUCATOR/ INSTITUTOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR/ PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎN LIMBA ROMÂNĂ, VIABILITATE 01.04.2021 – 31.08.2025): 8 POSTURI
3. ÎNVĂȚĂTOR/ INSTITUTOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR/ PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎN LIMBA ROMÂNĂ, ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ WALDORF, VIABILITATE 01.04.2021 – 31.08.2025): 4 POSTURI

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:
1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității: 15.03.2021 – 19.03.2021, între orele 08:00 – 16:00.
2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs: 22.03.2021.
3. Proba scrisă și interviu: 26.03.2021.
4. Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor: 30.03.2021.
5. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților: 31.03.2021.

Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Candidații la concurs pentru alternativa educațională Waldorf trebuie să dețină avizul de funcționare în alternativa educațională Waldorf, eliberat de Federația Waldorf din România.

Proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.
Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2020.

La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);
1′) Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2020/ 2021 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;
2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
4) Copie de pe actul de titularizare in invatamant (daca este cazul);
5) Copia Deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
6) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
7) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
8) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
9) Avizul medical din care să rezulte ca este apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
10) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
11) Copie după avizul de funcționare în alternativa educațională Waldorf, eliberat de Federația Waldorf din România (unde este cazul).

Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5625/2012 și conform prevederilor OMEC nr. 4749/2020 privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar particular în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

This Post Has 0 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Back To Top